تحلیل شرایط جوی تاپایان بهمن

باسلام واحترام به دوستان

اگرپست قبلی رادنبال کرده باشید خدمت شماعرض کرده بودیم که سامانه چهاردهم از21بهمن واردمنطقه مامیشود..ازهم اکنون این سامانه خودش رابصورت ابرناکی نشان داده یکی  دوروزی این سامانه درمنطقه به همین صورت می باشدتااینکه ازچهارشنبه 25 بهمن سامانه پانزدهم واردشودکه ان سامانه تااوایل هفته بعددرمنطقه می باشدکه احتمال بارش خفیف وپراکنده هست...وسامانه شانزدهم وهفدهم را برای 27بهمن تا2اسفندداریم گرچه فعلا ازانرژی خوبی برخورداراست ولی روندتضعیف راداردوبعیداست یرای مابارش چشمگیری برجای گذارد..ونهایتابرای اسفندماه هم 5سامانه داریم که ازاول اسفندبه تحلیل آنهاخواهیم پرداخت       


هواشناسی دشتستان